هفته‌نامه سیاسی، علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه

آشنایی نسل جوان با امام و آرمان‌های انقلاب

مطالبه امام خامنه‌ای از نظام آموزشی کشور

آشنایی نسل جوان با امام و آرمان‌های انقلاب

رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۲۱ اردیبهشت در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان، آموزش‌ و پرورش را تربیت‌کننده نسلی تمدن‌ساز خواندند و با تجلیل از تلاش‌های معلمان به‌ویژه در دوران کرونا و تأکید بر بهبود مسائل معیشتی آنان، گفتند: نسل نوجوان و جوان باید دارای هویت ملی و اسلامی- ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه‌های امام و آرمان‌ها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد.

رهبر انقلاب با تشکر از نکات خوب سخنان وزیر آموزش و پرورش، افزودند: کشور از لحاظ قانون، سند و تصمیمات خوب، چیزی کم ندارد. مهم این است که این تصمیمات و قوانین با کار جدی و مجاهدانه پیگیری و اجرا شوند.

ایشان با اشاره به هدف بلندمدت ایجاد تمدن نوین و شکوفای اسلامی، گفتند: منابع انسانی، زیرساخت هر تمدنی بهشمار میرود و برپاکنندگان تمدن نوین اسلامی نسلی هستند که اکنون در اختیار معلمان قرار دارند؛ بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این زاویه درک کرد.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: این نسل با این هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت ایرانی- اسلامی، اعتقادات محکم و عمیق، دارای اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار در برابر تمدنهای منسوخشده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند، آن تمدن عظیم را شکل دهد.

حضرت آیتالله خامنهای، با اشاره به تربیت عناصر برجسته در آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی، افزودند: بهبرکت تلاش معلمان در چهار دهه اخیر، عناصری کارآمد در عرصههای مختلف رشد یافتهاند؛ اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا، باید اینگونه پرورشها فراگیر شود.

ایشان فرصت دوازده ساله آموزش و پرورش را برای تربیت چنین نسلی، بینظیر برشمردند و گفتند: سازمان گسترده آموزش و پرورش در همه شهرها و روستاها، زمینه مناسبی دارد تا در پرتو تلاش و مجاهدت معلمان، ارزشها و آرمانهای انقلاب را بهدرستی به دلها و گوشهای آماده فرزندان ملت منتقل و هویت اسلامی- ایرانی را در آنها نهادینه کند.

رهبر معظم انقلاب، وزارت آموزش و پرورش را دستگاهی بسیار پرعظمت و آیندهساز خواندند و افزودند: از امروزِ آموزش و پرورش، میتوانیم فردای کشور را حدس بزنیم.

حضرت آیتالله خامنهای، در تشریح مسائل لازم برای حل مشکلات، به تدوین متنهای مناسب آموزشی و تأمین معلم مورد نیاز آموزش و پرورش اشاره کردند و افزودند: کیفیت معلم، تدین، اخلاق و مهارتهای او بسیار مهم است و نباید بهگونهای باشد که رتبههای پایین کنکور سراغ معلمی بروند؛ البته امروز هم، مثل برهههای مختلف معلمان متعهد و دلسوز کم نداریم.

رهبر انقلاب اسلامی در بیان چند نکته درباره آموزش و پرورش، گفتند: دانشآموز باید دارای هویت ملی باشد و در کنار اهتزار پرچم علم، با اعتماد به نفس، پرچم «هویت ملی و پرافتخار اسلامی ایرانی» را هم، به اهتزار در آورد.

ایشان با انتقاد از ناآشنایی دانشآموزان با افتخارات کشور، از جمله عناصر پرتلاش بعد از انقلاب، بیاطلاعی آنان از افکار راهگشای امام خمینی(قد) و آرمانهای سرنوشتساز انقلاب و ناآگاهی آنان از حوادث انقلاب، گفتند: معلمان علاوه بر آگاه کردن نسل نوجوان و جوان، باید اینگونه مسائل را با دل و جان آنان آمیخته سازند.

حضرت آیتالله خامنهای درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از دیگر نیازهای دانشآموزان دانستند و افزودند: در جهانی که هر کس، چه شرق چه غرب، زور میگوید، نسل آینده باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از هماکنون بیاموزد تا در پرتو این آموزهها تمدنساز شود و ملت و کشور را عزتمند سازد.

رهبر معظم انقلاب، وزارت آموزش و پرورش را به تفکیک «علم نافع» از «علم غیرنافع»، در برنامه درسی دانشآموزان توصیه کردند و گفتند: علم نافع علمی است که استعدادهای نوجوان و جوان را شکوفا میکند و با سرمایهسازی برای آینده او، موجب پیشرفت و تعالی کشور میشود.

ایشان در این زمینه افزودند: بعضی مطالب در برنامه درسی کنونی، صرفاً محفوظاتی است که بدون هیچ سودی برای حال یا آینده دانشآموزان، به ذهن آنها سرازیر میشود که باید این موارد شناسایی و از آموزشها حذف شود.

حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اختصاص ساعاتی به آموزشهای مهارتی بهجای مطالب غیرنافع، گفتند: مسائلی همچون سبک زندگی اسلامی، تعاون و همکاری اجتماعی، مطالعه و تحقیق، فعالیتهای جهادی، مبارزه با آسیبهای اجتماعی و نظم و قانونگرایی، از جمله مهارتهایی است که باید در مدرسه آموزش داده و از دوران کودکی و نوجوانی در افراد نهادینه شود.

ایشان میزان تحقق سند تحول آموزش و پرورش را خرسندکننده ندانستند و گفتند: با گذشت بیش از ۱۰ سال از تنظیم سند و رفتوآمد وزیران متعدد که البته این تعدد مدیریتها نیز نوعی آسیب و آفت است، به این سند بهعنوان یک مجموعه کامل و بههم پیوسته عمل نشده است.

حضرت آیتالله خامنهای، سنگینی بار اجرای مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان دانستند و گفتند: معلمان عزیز که در مقاطع مختلف همچون دوران انقلاب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون سیاسی با نقشآفرینی درست خود، نوجوانان و جوانان را هدایت میکردند، امروز نیز باید بیش از همیشه متوجه نقش مهم و مسئولیت بزرگشان باشند و مسائلی همچون مشکلات معیشتی، نباید موجب خسته و ملول شدن یا تحقیر و کوچکانگاشتن کار بزرگ آنها شود.

ایشان، نوجوانان و جوانان را دردانههای کشور و امانتهایی بزرگ در دستان معلمان خواندند و افزودند: این امانتهای گرانسنگ، باید در اثر تربیت معلمان دینباور و دینمدار، به افرادی با ارزشافزوده بالاتر علمی، اخلاقی و رفتاری تبدیل شوند.

رهبر انقلاب اسلامی دانشگاه فرهنگیان و همه مراکز تربیت معلم را دارای وظایف سنگین و نیازمند تقویت همهجانبه دانستند و گفتند: این مراکز باید از لحاظ امکانات سختافزاری، مدیریت، اساتید، متون آموزشی و فعالیتهای تربیتی، بهگونهای تقویت شوند که بتوانند «معلم مطلوب» تربیت کنند.

ایشان با توصیه به هماهنگی رشته تحصیلی معلمان با تدریس آنها تا حد امکان، به دشواریهای آموزش در دوره کرونا و زحمات معلمان نیز اشاره و خاطرنشان کردند: در این دوره، زحمات معلمان مضاعف شد که در این خصوص، باید صمیمانه از همه معلمان تشکر کنیم.

حضرت آیتالله خامنهای، با تأکید بر سفارش همیشگی خود به بهبود معیشت معلمان، افزودند: با وجود مشکلات امکانات دولتی؛ اما به مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و درمان معلمان توجه ویژه شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان، به معلمان توصیه کردند: با وجود انتظارات زیادی که از وزارت آموزش و پرورش برای عمل به وظایفش وجود دارد، منتظر تحقق آن توقعات نمانند و با ابتکارهای شخصی و روحیه خیرخواهی و دلسوزی خود، برنامههای تربیتی دانشآموزان و کارهای بزرگ را پیش ببرند.

گفتنی است، در ابتدای این دیدار، آقای نوری وزیر آموزش و پرورش، گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در خصوص اجرای سند تحول، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و فناوریهای نوین در عرصه تعلیم و تربیت، توسعه عدالت آموزشی، مهارتآموزی، پرورش استعدادهای درخشان، رتبهبندی و معیشت معلمان و تحول در منابع درسی بیان کرد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه